Dag 17, Een plek om bij te horen.

 

We zijn samen één lichaam in Christus en, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Romeinen 12:5 

Dag 17: Eén lichaam

In je eentje geloven is bijbels gezien een onmogelijkheid. Want wie Christus volgen worden een deel van zijn lichaam. Zo wil God het graag. Hij kent ons allemaal zeer persoonlijk, maar leert ons om niet de weg van het individualisme te gaan. Want juist als we deel uitmaken van één lichaam, zullen we ook persoonlijk steeds meer kunnen worden zoals we door God bedoeld zijn. Los van medegelovigen zijn we als het ware geamputeerde lichaamsdelen. En die kunnen niet in leven blijven. Dus als je wilt groeien in geloof en Geest, zorg dan ook dat je verbonden bent en blijft met Christus’ lichaam op aarde.

 

We vormen met ons allen één lichaam door onze eenheid met Christus een we zijn ieder afzonderlijk als delen van dat lichaam met elkaar verbonden.

 

 • Een gemeentegezin maakt duidelijk dat we werkelijk christen zijn.

 • Door een gemeentegezin komen we uit ons zelfgerichte isolement. Bijbelse gemeenschap houdt in dat we net zo toegewijd zijn aan elkaar als aan Jezus.

 • Een gemeentegezin helpt ons om geestelijk sterker te worden.

 We krijgen de opdracht om elkaar lief te hebben, voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen, elkaar te vermanen, elkaar te groeten, elkaar te dienen, elkaar te onderwijzen, elkaar te aanvaarden, elkaar te eren, elkaars lasten te dragen, elkaar te vergeven, ons aan elkaar te onderwerkpen en aan elkaar toegewijd te zijn. Dat is bijbels lidmaatschap.

 • Het lichaam van Christus heeft mij/u nodig. (diverse bedieningen)

 • We zullen delen in Christus missie in de wereld door de Liefde van God naar de wereld toe te brengen.

 • Een gemeentegezin zal ons helpen om niet terug te vallen omdat we aan elkaar verbonden zijn.

 God heeft de gemeente geschapen om onze 5 diepste behoeften te vervullen.

 1. Een doel om voor te leven

 2. mensen om mee te leven

 3. principes om naar te leven

 4. een taak om uit te oefenen

 5. kracht om door te leven.

 Aanbidding help ons om ons op God te richten. Gemeenschap helpt ons om de problemen die zich in ons leven voordoen het hoofd te bieden. Discipelschap helpt ons om ons geloof te versterken. Bediening helpt ons om te ontdekken wat onze gaven en talenten zijn. Evangelisatie helpt ons om onze missie te vervullen.

 

Je wordt christen door je aan Jezus toe te wijden maar je wordt gemeentelid door jezelf aan een specifieke groep/ gemeente toe te wijden. Het eerste brengt verlossing voort; de tweede beslissing brengt onderlinge gemeenschap voort.

 

Advertenties

Dag 16, Wat het allerbelangrijkste is

 

De hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Galaten 5:14 

Dag 16: Het gaat om liefde

God verlangt ernaar dat we in verbondenheid met elkaar leven. Die verbondenheid wordt niet in de eerste plaats gekenmerkt door overeenstemmende inzichten, gedeelde theologische opvattingen of gelijkgerichte liturgische voorkeuren. Verbondenheid is daar waar liefde heerst, waar de liefde van God, die we in Jezus Christus vinden, onze omgang met elkaar kleurt. Heel de wet, met vele verschillende geboden en verboden, is te comprimeren tot deze ene uitspraak: ‘Heb elkaar lief.’ Want alleen liefde is eeuwig. Alleen liefde maakt leven echt leven. Alleen liefde tussen Gods kinderen maakt werkelijk zichtbaar wie God wil zijn voor ons in Christus: een God die van ons houdt.

We lijken het meest op God wanneer we Hem liefhebben. God wil dat de leden van Zijn gezin bekend staan om hun liefde onderling. Hieraan kunnen de mensen zien dat we Zijn discipelen zijn.

Liefde is het belangrijkste onderdeel van ons leven.

Een leven zonder liefde heeft geen waarde. Leven min liefde is nul

We moeten onze naaste liefhebben als onszelf.

God wil dat we liefde de hoogste prioriteit geven omdat liefde eeuwig is.
Liefde laat een erfenis na. Liefde is het geheim van een blijvende erfenis.

Als we de eeuwigheid ingaan zullen we al het andere achter ons laten. Het enige wat we meenemen is ons karakter.

Liefde wordt het beste tot uitdrukking gebracht door de tijd.

Tijd is een kostbaar geschenk en hoeveel tijd we aan iets spenderen des te belangrijker we het vinden.

De essentie van liefde is niet wat we over anderen denken, wat we voor hen doen of wat we hun geven, maar hoeveel we van onszelf geven.

Het brengen van offers vormt de essentie van onze liefde.

We kunnen geven zonder liefde maar we kunnen niet liefhebben zonder te geven.

Het beste gebruik van het leven is liefhebben. De beste uitdrukking van liefde is tijd. De beste tijd om lief te hebben is NU. 

Dag 15, ik ben geschapen om deel uit te maken van Gods gezin

gezin-van-god.jpg 

Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden.

Efeziërs 1:5 

Dag 15: Gods gezin

Wij zijn geschapen om deel uit te maken van Gods gezin op aarde. Het is belangrijk om dat opnieuw tegen elkaar te zeggen. Want we leven in een individualistische cultuur waarin we zomaar langs elkaar heenleven, ook in de kerk. Maar dat heeft God nooit gewild. Al in de eeuwigheid heeft Hij ons ertoe bestemd om in Christus verbonden te zijn met elkaar. Als kinderen van één Vader, als broers en zussen van Gods Zoon. Jezus’ uitspraak dat we weer moeten worden als kinderen betekent ook: elkaar zien en liefhebben en aanvaarden als broers en zussen.

God wil een gezin en Hij heeft mij geschapen om daar deel van uit te maken.

God houdt van relaties. Hij verlangde naar een gezin, niet omdat Hij zich eenzaam voelde maar omdat Hij het graag wilde.
Wanneer je in Christus gaat geloven dan wordt God je Vader en jij Zijn kind. Dan worden andere gelovigen broers en zussen en wordt de gemeente dus je geestelijk gezin.

De enigste manier om in het gezin van God te komen is geloven in Jezus Christus en om wedergeboren te worden. Het geestelijke gezin zal altijd blijven bestaan in tegenstelling tot ons aardse gezin (scheiding, ouderdom, dood)

Als je deel uitmaakt van het gezin van God zul je een erfenis ontvangen. Wat is die erfenis:

 • We zullen voor altijd bij God zijn.

 • We zullen volledig worden veranderd en op Christus gaan lijken

 • We zullen verlost worden van alle pijn, van dood en van lijden.

 • We zullen onze beloning krijgen en een plek toegewezen om te gaan dienen.

 • we zullen delen in de heerlijkheid van God.

Deze erfenis kan ons nooit worden afgenomen, is eeuwig en onaantastbaar. Ze verliest nooit haar waarde.

Met de doop maken we duidelijk dat we deel uitmaken van het gezin van God.

Deze doop symboliseerd dat ik gestorven ben aan mijn oude leven. De dood en de opstanding van de Here Jezus. Ik mag een nieuw leven ingaan.

Dag 14, Wanneer God ver weg lijkt.

 

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’.

Hebreeën 13:5 

Dag 14: Hij verlaat je niet

Kun je God wel aanbidden als je Hem niet ervaart of als je het gevoel hebt dat Hij je in de steek heeft gelaten? Het is misschien gemakkelijk om God te aanbidden als alles goed en het leven je toelacht. Maar aanbidding is juist ook zo helend als het niet goed gaat. Als we dan ons eigen gevoel volgen, komen we vaak in een vicieuze cirkel terecht. Uit de cirkel kun je wegbreken, door de genade van de Geest, langs de weg van de aanbidding, van het vertrouwen tegen beter voelen in dat Hij je toch nooit zal verlaten. Dat is een sprong. Maar niet een sprong in het duister. Aanbidding is, als het leven zwaar is, een sprong in het Licht.

Het diepste niveau van aanbidding is wanneer we God aanbidden ondanks onze pijn.

Er zijn momenten in je leven dat je God niet ervaart, dan is het moeilijk om te aanbidden.
God stelt onze vriendschap op de proef door juist momenten te geven waarin het lijkt dat Hij ons vergeten of verlaten heeft. (winter van je hart)
Het is een soort van test om te zien of we Hem wel trouw blijven, blijven liefhebben, blijven vertrouwen, gehoorzamen en aanbidden.

God is altijd aanwezig, zelfs wanneer we het ons er niet van bewust zijn.
God wil dat u/ik Zijn aanwezigheid voel maar Hij vindt het belangrijker dat u/ik Hem vertrouw.

Twijfel nooit in de momenten van “donker” wat God tegen u gezegd heeft.
Prijs juist dan in die momenten God voor wie Hij is:
Hij is goed en liefdevol, HIj is almachtig, Hij ziet elk detail van je leven, Hij heeft alles in Zijn hand, Hij heeft een plan met uw leven, Hij zal u verlossen.
Dit is aanbidding op een ander level, op een diepgaander niveau.

Jezus stierf voor mij/ voor u aan het kruis. Om onze zonden op zich te dragen. Dit is zo’n daad van liefde daar kan alleen maar onafgebroken dankzegging en lofprijs voor zijn.

Dag 13, Aanbidding die God voldoening geeft

God wil mij/u helemaal.
Hij wil niet een stukje van mijn leven maar Hij wil mijn gehele hart, mijn gehele ziel , mijn gehele verstand en al mijn kracht. Hij verlangt een volledige toewijding.

Waarachtig God aanbidden betekent dat we God aanbidden zoals Hij werkelijk in de Bijbel wordt geopenbaard.

Aanbidding is het antwoord van mijn geest op de Geest van God.
God wil mijn eerlijke, echte liefde. We dienen Hem oprecht te aanbidden.

Echte aanbidding vindt plaats wanneer mijn geest op God reageert.
De beste aanbiddingsstijl is de stijl waarmee we onze liefde voor God op de meest oprechte maniers kunnen uiten. Je kunt op verschillende manieren genieten van intimiteit met God. God wil dat ik mezelf blijft voor Hem.

Als we aanbidden moet ons lichaam een levend offer zijn. God wil dat we een levend offer zijn. Hij wil dat we voor Hem leven.

Ware aanbidding kost iets.  Offers van aanbidding kunnen zijn: dankzegging, lofprijs, nederigheid, berouw, gebed, geld geven, anderen dienen en delen met mensen die dat nodig hebben.

Dag 12, mijn vriendschap met God ontwikkelen

 

Ik bepaal zelf hoe dicht ik bij God ben.

Hiervoor is verlangen, tijd en energie nodig. Ik moet leren om mijn gevoelens met Hem te delen, Hem te vertrouwen, als Hij iets vraagt van mij om te doen hiervan het belang inzien en ten diepste een verlangen hebben om bevriend met Hem te zijn.

Ik moet ervoor kiezen om eerlijk te zijn tegenover God.

De eerste bouwsteen voor een diepere vriendschap met God is volkomen eerlijkheid, over mijn gevoelens en mijn tekortkomingen. God verwacht niet dat ik volmaakt ben maar wel dat ik volkomen eerlijk ben. Geen van Gods vrienden was volmaakt.

Oprechte vriendschap gebaseerd op openheid.
God luisterd naar de hartstochtelijke woorden van Zijn vrienden.

Bitterheid is de grootste belemmering van vriendschap met God.
Waarom zou ik Gods vriend willen zijn als Hij dit toestaat?
Het tegengif voor bitterheid is het besef dat God altijd doet wat het beste is voor ons.

Ik moet ervoor kiezen om God te gehoorzamen.

Elke keer als ik op God wijsheid vertrouwt en alles doet wat Hij zegt, zelfs wanneer ik het niet begrijp, verdiep ik mijn vriendschap met God.
Gehoorzaamheid is een voorwaarde om een intieme relatie met God te hebben.
Gehoorzaamheid aan God is niet uit plichtsbesef maar uit liefde voor Hem en uit vertrouwen op Hem dat Hij weet wat het beste is.

Ik wil God volgen uit dankbaarheid voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan, en hoe meer ik hem volg hoe dieper mijn vriendschap met Hem wordt.

Ware vriendschap is niet passief maar actief. Het doet God een groot genoegen als ik uit liefde en gehoorzaamheid kleine dingen voor Hem doe. Dingen die door anderen misschien niet eens worden opgemerkt. Maar God ziet ze wel en ziet ze als daden van aanbidding.

God geniet meer van eenvoudige daden van gehoorzaamheid dan van onze gebeden, lofprijzing of offergave.

Ik moet ervoor kiezen belangrijk te vinden wat God belangrijk vindt.

Hoe meer ik met God bevriend raak, hoe belangrijker ik de dingen gaat vinden die Hij belanrijk vindt, hoe meer verdriet ik krijg om de dingen waar Hij verdriet om heeft, en hoe meer ik me verheug op de dingen waar Hij zich over verheugt.

Ik moet het meest van alles verlangen naar een vriendschap met God.

De psalmen staan vol met voorbeelden van een verlangen naar God.
Verlangen, hunkeren, smachten, dorsten zijn hier voorbeelden van.
Ik bepaal zelf hoe dicht ik bij God kom.

Wat is deze vriendschap mij waard? Wil ik hem wel werkelijk?
Pijn is de brandstof voor passie. Pijn geeft energie om ons dingen te laten veranderen die we anders niet zouden doen. God gebruikt pijn om ons wakker te schudden.

Bid om God om de hartstocht voor Hem terug te krijgen.

Welke keuzes kan ik maken om dichter naar God toe te groeien?

Dag 11, Gods beste vriend worden.

 

God wil mijn/ uw beste vriend zijn!

Vriendschap met God is alleen mogelijk dankzij de genade van God en het offer van Jezus.

 Het is Gods diepe verlangen dat wij Hem op een intieme manier kennen.

Ons grootste voorrecht is dat we God mogen kennen en liefhebben en waar God het meeste van geniet is dat we God kennen en liefhebben.

Hoe kan ik een vriend van God worden?
Ik bouw een vriendschap met God op door alle ervaringen met Hem te delen.
Bij alles wat ik doe, kan ik tijd met God doorbrengen als ik hem erbij  uitnodig om erbij betrokken te zijn en als ik me bewust blijf van Zijn aanwezigheid.

Het geheim van een vriendschap met God houdt niet in dat we andere dingen moeten gaan doen, maar dat we de dingen met een andere houding moeten gaan doen.

Wees je voortdurend bewust van de aanwezigheid van God.
Bid korte gebeden over de dag heen:
Heer, U bent bij mij, U geeft mij uw genade, ik ben van U afhankelijk, ik wil U kennen, help me om U te vertrouwen, ik ben van U.
Het leven is mij Christus, God zal mij nooit verlaten, U bent mijn God.

Dwing jezelf om op verschillende momenten van de dag aan God te denken en Hem te danken.  Gebruik geheugensteuntjes in je agenda, keukenkastje enz.

Je kunt God alleen liefhebben wanneer je Hem kent, en je kunt Hem alleen kennen wanneer je Zijn Woord kent. Probeer zoveel mogelijk bijbelteksten te leren. Dat maakt je sterk en daardoor leer je nog beter God kennen.

Gebed en meditatie is van cruciaal belang om een vriend van God te worden.